Dzielenie długiego tekstu

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

<?
function podziel($string$width 75$break ""
) {
$pattern sprintf('/([^ ]{%d,})/'$width
);
$output ''
;
$words preg_split($pattern$string, -1PREG_SPLIT_NO_EMPTY PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE
);
foreach (
$words as $word
) {
if (
false !== strpos($word' '
)) {
$output .= $word
;
} else {
$wrapped explode($breakwordwrap($output$width$break
));
$count $width - (strlen(end($wrapped)) % $width
);
$output .= substr($word0$count) . $break
;
$output .= wordwrap(substr($word$count), $width$breaktrue
);
}
}
return 
wordwrap($output$width$break
);
}

$string = "długitekstdługitekstbardzodługitekstbardzodługitekstbardzodługitekstbardzodługitekst"
;

/*
tu wywołujemy funkcje i wyświetlamy
*/

echo podziel($string10) . " \n"
;

echo
"<hr>"
;

/*
a tutaj ten sam tekst przy użyciu standardowej funkcji php wordwrap()
*/

$newtext wordwrap($string10" \n"
);
echo 
$newtext
;

/*
efekt jest odpowiedzią na pytanie co lepsze :)
*/
?> 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.