Math Funkcje
PHP Manual

rand

(PHP 4, PHP 5)

randGeneruje losową liczbę stałoprzecinkową

Opis

int rand ([ int $min [, int $max ]] )

Jeśli wywołana bez opcjonalnych argumentów min i max, funkcja rand() zwraca pseudolosową liczbę stałoprzecinkową z przedziału pomiędzy 0 a RAND_MAX. Dla uzyskania liczby losowej z przedziału np. od 5 do 15 (włącznie), należy wywołać rand (5,15).

Przykład #1 Przykład użycia rand()

<?php
echo rand() . "\n";
echo 
rand() . "\n";

echo 
rand(515);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

7771
22264
11

Informacja: Na niektórych platformach (jak na przykład Windows) RAND_MAX to tylko 32768. Aby uzyskać wartości większe niż 32768, należy podać odpowiednie wartości argumentów min and max, co pozwoli na wygenerowanie wartości większych niż RAND_MAX. Można też użyć funkcji mt_rand().

Informacja: Od PHP 4.2.0 nie ma potrzeby inicjalizować generatora liczb losowych funkcją srand() lub mt_srand(), ponieważ dzieje się to automatycznie.

Informacja:

W wersjach przed 3.0.7 argument max znaczył zakres. Aby otrzymać takie same wyniki w tychże wersjach, należy użyć rand (5, 11) aby otrzymać liczbę losową z przedziału od 5 do 15.

Patrz także: srand(), getrandmax() i mt_rand().


Math Funkcje
PHP Manual