GD and Image Funkcje
PHP Manual

imagecolorallocate

(PHP 4, PHP 5)

imagecolorallocateAllocate a color for an image

Opis

int imagecolorallocate ( resource $image , int $red , int $green , int $blue )

Returns a color identifier representing the color composed of the given RGB components.

imagecolorallocate() must be called to create each color that is to be used in the image represented by image.

Informacja:

The first call to imagecolorallocate() fills the background color in palette-based images - images created using imagecreate().

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

red

Wartość składowa czerwonego.

green

Wartość składowa zielonego.

blue

Wartość składowa niebieskiego.

These parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF.

Zwracane wartości

A color identifier or FALSE if the allocation failed.

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić Boolean FALSE, ale może też zwrócić wartość innego typu niż Boolean, która oznacza wartość FALSE, takie jak 0 lub "". Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z rozdziałem Typy logiczne. Można używać operatora === do testowania zwracanych wartości przez tę funkcję.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.1.3 Returns FALSE if the allocation failed. Previously -1 was returned.

Przykłady

Przykład #1 imagecolorallocate() example

<?php

$im 
imagecreate(100100);

// sets background to red
$background imagecolorallocate($im25500);

// sets some colors
$white imagecolorallocate($im255255255);
$black imagecolorallocate($im000);

// hexadecimal way
$white imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
$black imagecolorallocate($im0x000x000x00);

?>

Zobacz też:


GD and Image Funkcje
PHP Manual