Miniaturki obrazków

Image thumbnails

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

<?
header
('content-type: image/jpeg'
);

$nw $_GET['nw'
];
$image $_GET['image'
];

function 
gd_version
() {
static 
$gd_version_number null
;
if (
$gd_version_number === null
) {

ob_start
();
phpinfo(8
);
$module_info ob_get_contents
();
ob_end_clean
();
if (
preg_match("/\bgd\s+version\b[^\d\n\r]+?([\d\.]+)/i"
,
$module_info,$matches
)) {
$gd_version_number $matches[1
];
} else {
$gd_version_number 0
;
}
}
return 
$gd_version_number
;
}

if (
gd_version() >= 2) { $gd "2"; } else { $gd "1"
; }

$img=imagecreatefromjpeg("$image"
);
$ow=imagesx($img
);
$oh=imagesy($img
);
$scale=$nw/$ow
;
$nh=ceil($oh*$scale
);


if(
$gd == "1"
){
$newimg imagecreate($nw,$nh
);
imagecopyresized($newimg,$img,0,0,0,0,$nw,$nh,$ow,$oh
);
}
else{
$newimg imagecreatetruecolor($nw,$nh
);
imagecopyresampled($newimg,$img,0,0,0,0,$nw,$nh,$ow,$oh
);
}

imagejpeg($newimg
);
imagedestroy($newimg
);
?>


<img src="thumbnail.php?image=original.jpg&nw=200">


 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.